Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-01

Budowle i roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
74,00 zł 91,02 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Karczowanie lub wyrąb drzew, zagajników i krzaków
  • Karczowanie drzew
  • Ścinanie drzew
  • Karczowanie pni
  • Karczowanie zagajników i krzaków
  • Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi
  • Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
 • Odspajanie i kruszenie gruntów skalistych
  • Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach
 • Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robót ziemnych
  • Roboty pomiarowe
  • Przygotowanie podłoża pod nasypy
  • Wykonanie stopni lub rowków na skarpach nasypów
  • Ręczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)
  • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
 • Czasowe drogi kołowe dla transportu mas ziemnych
  • Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych
  • Czasowe drogi i place o nawierzchni z żużla paleniskowego

Rozdział 02.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
 • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 • Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5km przyczepami samowyładowczymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
 • Wykopy jamiste wykonywane na odkład
 • Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład
 • Wykopy wykonywane spycharkami
 • Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
 • Zasypanie wykopów spycharkami
 • Roboty ziemne wykonywane na odkład
 • Mechaniczne plantowanie terenu
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami
 • Zagęszczenie nasypów
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład z transportem do 20m
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Rozdział 03.

Ręczne roboty ziemne

 • Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
  • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
  • Wykopy fundamentowe
  • Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
 • Ręczne roboty ziemne bez transportu urobku
  • Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych
  • Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
  • Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp
  • Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1m
  • Ręczne formowanie nasypów
 • Wykopy liniowe dla kabli i instalacji sieci zewnętrznych oraz umocnienia ścian i zasypywanie wykopów
  • Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych
  • Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
  • Umocnienie wraz z rozbiórką pionowych ścian wykopów liniowych
  • Umocnienie ścian wykopów
  • Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu
  • Wykopy szybów tunelowych z umocnieniem ścian
  • Zasypywanie szybów tunelowych z rozbiórką umocnień ścian
  • Tunele na ramach stalowych
  • Wykopy liniowe umocnione wraz z zasypaniem i rozbiórką umocnień dla rurociągów i kolektorów pod torami kolejowymi
  • Wykopy liniowe umocnione wraz z zasypaniem i rozbiórką umocnień dla rurociągów, kolektorów i drenaży na międzytorzach kolejowych szerokości do 1,0m
  • Zabezpieczenie ścian pionowych wykopów przy użyciu pali szalunkowych KS-25 wbijanych pionowo wibromłotem, grunty suche kategorii III-IV, (Zeszyt 1/2020 CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT - wyd. WACETOB)

Rozdział 04.

Roboty o charakterze branżowym

 • Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne
  • Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych
  • Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami
  • Rdzenie, ekrany i fartuchy glinowe zapór ziemnych oraz zabezpieczające warstwy ochronne
  • Filtry odwrotne i drenaże rurowe w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych
  • Wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne
  • Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu i robotach wzburzeniowo-rozbiórkowych
 • Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne
  • Wykopy ręczne rowów i kanałów
  • Rozplantowanie
  • Mechaniczne plantowanie terenów przeznaczonych do melioracji
  • Rowki i bruzdy rozlewowe
  • Grodze ziemne o wysokości do 1,5m
  • Grodze drewniano-ziemne
  • Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach

Rozdział 05.

Roboty wykończeniowe i towarzyszące

 • Zasypywanie wykopów oraz wnęk budowli inżynierskich
  • Ręczne zasypywanie
  • Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m
  • Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych
 • Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów
  • Plantowanie
 • Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów
  • Darniowanie skarp
  • Humusowanie i obsianie skarp
  • Wycięcie i transport darniny
  • Brukowanie skarp, przekopów i nasypów
  • Bruki w płotkach na skarpach i płotki u podstawy skarp
  • Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów
  • Ułożenie ścieków drogowych
  • Umocnienie
 • Roboty dodatkowe przy budowie nasypów na błotach
  • Usunięcie wierzchniej warstwy torfu
  • Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi
 • Różne roboty towarzyszące
  • Drenaże kamienne w skarpach za przyczółkami budowli i za ścianami oporowymi
  • Schody na skarpach nasypów i przekopów
  • Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną
  • Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki

Rozdział 06.

Odwodnienie wykopów

 • Studnie depresyjne i otwory wiercone
  • Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20m
  • Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające
  • Iłowanie otworów odwierconych studni
 • Igłofiltry, igłostudnie i studnie wpłukiwane
  • Igłofiltry o średnicy do 50mm
  • Igłostudnie
  • Studnie wpłukiwane
 • Drenaże
  • Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie
  • Drenaż rurowy
 • Rurociągi tymczasowe
  • Rurociągi tymczasowe
  • Zasuwy
 • Osadniki piasku, studzienki rewizyjne i połączeniowe oraz studzienki zbiorcze
  • Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku
  • Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu

Rozdział 07.

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli
 • Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi
 • Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami łańcuchowymi
 • Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
 • Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami
 • Wykopy ręczne wraz z zasypaniem
 • Wykopy mechaniczne przy użyciu świdrów mechanicznych lub koparek podsiębiernych wraz z ręcznym zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3102 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0017 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0017 s