Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 19-01

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)

Netto Brutto (VAT 23%)
150,00 zł 184,50 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze
  • Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą
  • Ręczne karczowanie pni
  • Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników
  • Wywiezienie dłużycy, karpiny i gałęzi
  • Odspajanie gruntów skalistych
  • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne wstępne
  • Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5m
  • Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m
  • Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami
  • Zasypanie ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami
  • Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
  • Umocnienie, odeskowanie, zabezpieczenie wykopów oraz pomosty dla pieszych
  • Wywóz ziemi i gruzu

Rozdział 02.

Roboty betonowe i żelbetowe

 • Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych
 • Przygotowanie mieszanki betonowej
 • Roboty pomocnicze

Rozdział 03.

Roboty murowe

 • Fundamenty z cegieł budowlanych, bloczków betonowych i kamienia
 • Pogłębianie i wymiana fundamentów
 • Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Mury prostolinijne z cegły gotyckiej - gzymsy attyki, portale, kroksztyny, sterczyny, obramienia
 • Ściany z kamienia
 • Uzupełnienia i naprawa ścian z cegły budowlanej i gotyckiej o grubości do 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Przymurowanie do ościeży ścianek, naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej
 • Naprawa pęknięć w murach
 • Naprawa murów zabytkowych
 • Naprawa powierzchni murów z kamienia
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych
 • Sklepienia i łęki z cegieł budowlanych
 • Uzupełnienie ceramicznych stropów i sklepień
 • Przesklepienie otworów, szpałdowanie belek, przemurowanie nadproży
 • Sklepienia i łęki z cegły gotyckiej
 • Nadproża łukowe i łęki
 • Spoinowanie murów
 • Zamurowanie
 • Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej
 • Kominy wolnostojące z cegły budowlanej
 • Wykonanie przewodów kominowych w ścianie z cegieł i przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem
 • Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży
 • Oblicowanie ścian i otworów cegłami budowlanymi
 • Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych
 • Gzymsy z cegieł budowlanych oraz spadki podokienne
 • Uzupełnienie słupków pod legary podpodłogowe z cegieł budowlanych pełnych
 • Ścianki działowe z cegieł budowlanych, płytek betonu komórkowego i kształtek szklanych
 • Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji żelbetowych lub stalowych
 • Wykonanie czopucha z cegieł
 • Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - okna i schody
 • Uzupełnienie
 • Osadzenie ościeżnic, krat i balustrad metalowych oraz podokienników i stopni schodowych
 • Wykucie
 • Przebicie otworów w ścianach z cegieł
 • Wykucie bruzd
 • Przebicie otworów oraz skucie nierówności w ścianach z kamienia
 • Wykucie gniazd dla osadzenia końcówek belek i wyrównanie powierzchni w ścianach z cegieł
 • Rozebranie ścian z cegły i kamienia, nadproży i kominów
 • Rozebranie płyt Kleina
 • Wykucie z muru

Rozdział 04.

Roboty ciesielskie

 • Konstrukcje dachowe
 • Płatwie i krokwie
 • Wymiana elementów konstrukcji ścian drewnianych, dachów i stropów
 • Konstrukcje szkieletowe
 • Ściany drewniane
 • Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych
 • Stropy drewniane
 • Ślepe pułapy i podłogi drewniane
 • Wymiana podsufitek
 • Więźby dachowe
 • Ołacenie dachów żerdziami o średnicy 10cm oraz krycie dachu słomą
 • Krycie dachu gontami łupanymi i trzciną
 • Wymiana odeskowania i ołacenia dachu
 • Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu
 • Odeskowanie
 • Deskowanie sklepień
 • Krążyny
 • Rozbiórka
 • Wykonanie rusztowania przy kominach
 • Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające
 • Podstemplowanie
 • Wycięcie
 • Wykonanie płyt pomostowych
 • Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych
 • Struganie drewna
 • Fazowanie drewna
 • Ociosanie drewna okrągłego - zgrubne

Rozdział 05.

Roboty pokrywcze

 • Pokrycie dachów
 • Krycie
 • Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną
 • Uzupełnienie pokryć dachówką cementową
 • Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych
 • Wyłożenie murów ogniowych dachówką
 • Wymiana uszkodzonych pokryć dachowych
 • Naprawa pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych
 • Uzupełnienie pokryć
 • Uzupełnienie obróbek papą jutową
 • Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy w nakładkę
 • Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy
 • Drobne naprawy pokryć dachowych z papy
 • Uzupełnienie pokrycia
 • Uzupełnienie krycia wież lub kopuł gontami
 • Naprawa pokrycia dachowego z gontów i impregnacja gontów
 • Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych
 • Rozebranie pokrycia dachowego
 • Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówek i gąsiorów
 • Krycie
 • Wykonanie i zawieszenie
 • Wykonanie uchwytów do rynien i rur spustowych
 • Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej
 • Pokrycie włazów, obróbki nóżek, obicie powierzchni drewnianych blachą cynkową
 • Obróbka kominów, czapek wentylatorów i okienek dachowych blachą cynkową
 • Zasłonki z blachy cynkowej
 • Gzymsy profilowane z blachy cynkowej
 • Nakrywy kopertowe na słupki z blachy cynkowej
 • Kosze zbiornikowe gładkie
 • Miedziowanie blachy
 • Ręczne kucie kuli
 • Iglice blaszane
 • Okna mansardowe i poddaszowe
  • Llukarny koliste
  • Lukarny owalne
  • Lukarny prostokątne
 • Roboty blacharki artystycznej - ręczne wykuwanie kompozycji w blasze ocynkowanej grubości 1mm
  • Kompozycje proste
  • Kompozycje średnio złożone
  • Kompozycje złożone
  • Kompozycje bardzo złożone
  • Naprawa pokryć z blachy cynkowej
  • Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową
  • Uzupełnienie pokryć dachowych z blachy cynkowej
  • Naprawa rynien z blachy cynkowej
  • Naprawa rur spustowych z blachy cynkowej
  • Roboty pokrywcze z blachy miedzianej
  • Krycie dachów blachą miedzianą
  • Krycie wież i kopuł blachą miedzianą
  • Wykonanie i zawieszenie
  • Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej
  • Pokrycie włazów, obróbka nóżek, obicie powierzchni blachą miedzianą
  • Obróbka kominów, czapek wentylatorów i okienek dachowych blachą miedzianą
  • Zasłonki z blachy miedzianej
  • Gzymsy profilowane z blachy miedzianej
  • Nakrywy kopertowe na słupki z blachy miedzianej
  • Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej

Rozdział 06.

Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne

 • Wykonanie izolacji
 • Podmurowanie ścian fundamentowych w uprzednio wykonanym wykopie
 • Izolacje
 • Izolacje przeciwwodne
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
 • Izolacje
 • Wymiana zasypek izolacyjnych
 • Rozbiórki izolacji
 • Roboty odgrzybieniowe
 • Odgrzybianie metodą smarowania preparatami olejowymi
 • Odgrzybianie metodą smarowania preparatami solowymi
 • Odgrzybianie drewna metodą opryskiwania
 • Impregnacje grzybobójcze podsypek
 • Zabezpieczenie
 • Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych
 • Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm
 • Odgrzybianie metodą smarowania
 • Odgrzybianie metodą opryskiwania
 • Impregnacje grzybobójcze drewna

Rozdział 07.

Roboty tynkarskie - wewnętrzne

 • Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych
 • Odbicie pasów tynków wewnętrznych
 • Odbicie tynków z murów z cegły gotyckiej
 • Umocowanie siatek tynkarskich
 • Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową
 • Oczyszczenie spoin oraz wykucie zaprawy ze spoin
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
 • Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych
 • Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych
 • Filcowanie istniejących tynków
 • Dodatkowe nakłady na tynk wypalany na ścianach wewnętrznych
 • Tynki wewnętrzne zwykłe o powierzchni do 5m2
 • Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych
 • Wykonanie sztablatur
 • Licowanie ścian
 • Licowanie ścian płytkami
 • Okładanie masą lastryko
 • Wymiana płytek okładzinowych ściennych

Rozdział 08.

Roboty tynkarskie - zewnętrzne

 • Uzupełnienie tynków zewnętrznych
 • Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne
 • Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10mm i dodanie do zaprawy środka wodoszczelnego
 • Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych
 • Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych
 • Nakłady dodatkowe do wykonania tynków szlachetnych
 • Profile ciągnione
 • Bonie prostokątne
 • Spoinowanie murów
 • Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej
 • Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin
 • Wzmocnienie odstającego tynku
 • Patynowanie (barwienie) i malowanie spoin
 • Roboty różne

Rozdział 09.

Roboty posadzkowe i wykładzinowe

 • Posadzki z klinkieru
 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Posadzki
 • Ułożenie listew przyściennych
 • Podłogi
 • Posadzki z deszczułek i parkietu
 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze pod posadzki
 • Okładziny schodów
 • Obłożenie stopni wykładziną rulonową
 • Posadzki z cegły
 • Naprawa i rozbiórka posadzek z cegły
 • Uzupełnienia posadzek i cokolików cementowych
 • Naprawa posadzek cementowych, cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki
 • Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych
 • Naprawa
 • Uzupełnienie
 • Wymiana posadzek z płytek kamieni sztucznych
 • Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych
 • Naprawa cokolików z płytek kamieni sztucznych
 • Uzupełnienie
 • Ocyklinowanie posadzek z deszczułek i rozebranie posadzek
 • Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu

Rozdział 10.

Roboty stolarskie

 • Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i drewnianych
 • Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i drewnianych
 • Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych
 • Dopasowanie lub zmniejszenie skrzydeł drzwiowych
 • Powiększenie lub przeklejenie skrzydeł drzwiowych
 • Wymiana
 • Dopasowanie skrzydeł okiennych
 • Przeklejenie skrzydeł okiennych
 • Naprawa wywietrzników okiennych
 • Wstawianie
 • Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwytów) schodowych z drewna
 • Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych i podokienników z drewna
 • Wymiana części okładzin poręczy z masy plastycznej
 • Wymiana elementów
 • Demontaż
 • Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn
 • Demontaż okuć okiennych i drzwiowych
 • Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych
 • Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych
 • Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych

Rozdział 11.

Roboty zduńskie

 • Roboty zduńskie nowe
  • Murowanie trzonów piecowych
  • Licowanie kaflami stałych pieców mieszkaniowych
  • Dodatkowe elementy pieców mieszkaniowych
  • Murowanie trzonów kuchennych stałych
  • Oblicowanie trzonów kuchennych
  • Licowanie ścianek nad trzonami kuchennymi
  • Dodatkowe elementy trzonów kuchennych
  • Murowanie trzonów stołówkowych i kotłowych
  • Oblicowanie trzonów stołówkowych i kotłowych
  • Licowanie ścianek nad trzonem stołówkowym lub kotłowym
 • Roboty zduńskie remontowe
  • Remont pieców stałych
  • Wymiana zwieńczenia (bandy) pieców stałych
  • Oczyszczenie z sadzy kanału i wylepianie paleniska
  • Wymiana rury dymowej - jako dodatkowa robota
  • Remont
  • Naprawa
  • Drobne naprawy pieców i trzonów - jako oddzielna robota
  • Instalowanie piecyków i kuchenek przenośnych
  • Roboty rozbiórkowe
 • Piece i kominy zabytkowe
  • Kominki i piece nietypowe
  • Czyszczenie kafli zabytkowych
  • Dodatek za dobieranie potłuczonych części kafli
  • Licowanie pieców i kominków nietypowych (zabytkowych)

Rozdział 12.

Roboty szklarskie

 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych metalowych
 • Szklenie ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny
 • Uzupełnienie
 • Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych

Rozdział 13.

Roboty malarskie

 • Malowanie mlekiem wapiennym i farbą wapienną
 • Malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką, krzemianową i kazeinową
  • Malowanie
  • Tapetowanie ścian
  • Malowanie farbą olejną lub ftalową
  • Lakierowanie powierzchni drewnianych
  • Usunięcie starej farby olejnej
  • Malowanie farbą olejną
  • Mycie i czyszczenie po robotach malarskich
  • Zabezpieczenie podłóg trocinami

Być może zainteresują Cię także