Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 1

Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne, montaż i demontaż żurawi budowlanych, rozbiórki i wyburzenia budynków, budowa i konserwacja terenów zielonych

Netto Brutto (VAT 23%)
171,00 zł 210,33 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Transport wewnętrzny

 • Ręczne przenoszenie ładunków
 • Przewożenie ładunków taczkami i japonkami (wózkami dwukołowymi)
 • Transport za pomocą żurawia
 • Przekładanie w pionie cegły oraz bloków i płyt ściennych
 • Przerzucanie w poziomie lub pionie ładunków sypkich i ciekłych

Rozdział 01A.

Transport wewnętrzny

 • Ręczne przenoszenie
 • Przewożenie taczkami ładunków sypkich i gliny
 • Przemieszczanie przenośnikiem taśmowym kruszywa i gruzu

Rozdział 02.

Transport ładunków ciężkich

 • Nawijanie i rozwijanie lin stalowych
 • Wykonanie zawiesi z lin stalowych
 • Zawieszanie lub zdejmowanie zbloczy
 • Dodatki do tablicy 0205 dla zawieszania lub zdejmowania zbloczy na wysokości ponad 10m
 • Olinowanie i rozlinowanie wielokrążków
 • Olinowanie ręczne zbloczy kierunkowych
 • Zamontowanie i zdemontowanie wciągarek elektrycznych i ręcznych
 • Przesuwanie wciągarek elektrycznych i ręcznych
 • Obsadzanie kotew
 • Układanie i rozbiórka klatek do wykonania pochylni
 • Ręczne zawieszanie i zdejmowanie wciągników łańcuchowych
 • Ustawienie, rozebranie i przemieszczanie trójnoga
 • Podparcie dźwigu na kołach ogumionych wspornikami śrubowymi
 • Załadowanie, wyładowanie i przeładowanie na środki transportowe ładunków ciężkich za pomocą żurawi samojezdnych
 • Przemieszczanie ładunków ciężkich za pomocą żurawi samojezdnych na odległość do 50m
 • Załadowanie i wyładowanie ładunków ciężkich
 • Przesuwanie ładunków ciężkich na saniach i wałkach za pomocą wciągarek elektrycznych
 • Podnoszenie ładunków ciężkich na wysokość do 3m
 • Dodatki do norm zawartych w tablicach 0221 i 0222 kol. 1, 3 i 5 za każdy następny 1m wysokości ponad 3m podnoszenia ładunku
 • Opuszczanie ładunków ciężkich z wysokości do 3m
 • Dodatki do norm zawartych w tablicach 0224 i 0225 kol. 1,3 i 5 za każdy następny 1m opuszczenia ładunku z wysokości ponad 3m
 • Ręczne przesuwanie ładunków ciężkich w poziomie na wałkach
 • Przetaczanie w poziomie ładunków ciężkich o kształcie cylindrycznym za pomocą wciągarek
 • Ręczne przetaczanie

Rozdział 03.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne

Rozdział 04.

Roboty ziemne ręczne - wykopy

 • Wykopy nieumocnione ze skarpami z wyrzuceniem gruntu łopatami na dowolne strony wykopu
 • Wykopy o ścianach pionowych wyrównanych pod umocnienie, z wyrzuceniem gruntu łopatami na dowolne strony wykopu
 • Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemności 60-80 litrów
 • Rowy odwadniające o szerokości dna do 0,6m, o ścianach pionowych lub nachyleniu do 1:0,25
 • Doły o powierzchni dna do 0,2m2 dla słupów ogrodzeniowych i słupów pod legary podłogowe
 • Przerzucanie gruntów i zasypywanie wykopów
 • Wyrównanie terenu z grubsza
 • Dodatki (do tablicy 0401-0405) za odspojenie (kruszenie) w wykopie oraz przerzucenie i załadowanie gruntów zmarzniętych

Rozdział 04A.

Roboty ziemne ręczne dla instalacji podziemnych

 • Rozdział I. Wykopy otwarte o ścianach pionowych wyrównywanych pod umocnienie dla układania instalacji podziemnych
  • Wykopy z wyrzuceniem gruntu łopatami wraz ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi
  • Wykopy wąskie z wydobyciem gruntu przy pomocy wyciągu "K-2" ("Kołodziejczyk")
  • Wykopy szerokie z wydobyciem gruntu przy pomocy wyciągu "K-2" ("Kołodziejczyk")
  • Wykopy jamiste z wydobyciem gruntu łopatami wraz ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi
  • Wykopy jamiste z wydobyciem gruntu przy pomocy wyciągu "K-2" ("Kołodziejczyk")
 • Rozdział II. Umocnienia i rozbiórki umocnień wykopów oraz roboty wykończeniowe
  • Dwustronne umocnienie elementami stalowymi ścian wykopów ciągłych o szerokości do 1,5m
  • Ażurowe umocnienie stalowe do całkowitej głębokości wykopu 3,0m i szerokości 1,5m w gruncie kategorii III i IV
  • Dwustronne umocnienie balami drewnianymi ścian wykopów ciągłych o szerokości do 1,5m
  • Ażurowe umocnienie drewniane do całkowitej głębokości wykopu 3,0m i szerokości 1,5m w gruncie kategorii III i IV
  • Czterostronne umocnienie ścian wykopów jamistych balami drewnianymi
  • Przerzucenie gruntu
  • Zasypywanie wykopów ciągłych i jamistych
  • Zabezpieczające przykrycie wykopu
  • Montaż, demontaż i przestawianie wyciągu "K-2"

Rozdział 06.

Montaż i demontaż żurawi budowlanych oraz torów jezdnych

 • Żurawie budowlane (normy scalone)
 • Żurawie wieżowe (normy scalone)
 • Dźwig towarowo-osobowy (normy czasu scalone)
  • Wykonanie lub zebranie podtorza (normy czasu cząstkowe)
  • Tor jezdny pod żurawie o rozstawie szyn do 4,5m (normy czasu scalone)

Rozdział 07.

Ogrodzenia

 • Rozdział I. Ogrodzenia murowe
  • Fundamenty i cokoły z cegły i kamienia
  • Filary kwadratowe o przekroju do 0,26m2
  • Mury i ścianki z cegły (przęsła pomiędzy filarami)
  • Przykrycie muru między filarami i filarów betonem monolitycznym lub dachówką
  • Osadzenie bram i furtek metalowych
 • Rozdział II. Ogrodzenia betonowe
  • Fundamenty i cokoły
  • Ściany
  • Słupy betonowe
 • Rozdział III. Ogrodzenia prefabrykowane i o konstrukcji mieszanej
  • Ogrodzenia
  • Wysięgniki metalowe (sztyce) dla zabezpieczenia ogrodzeń drutem
  • Zabezpieczenie z drutu kolczastego na końcach słupów lub wysięgnikach (sztycach)

Rozdział 08.

Rozbiórki i wyburzenia budynków

 • Rozdział I. Rozbiórka i burzenie konstrukcji z cegły i kamienia
  • Burzenie murów za pomocą liny
  • Ręczna rozbiórka murów
  • Rozbiórka murów przy użyciu młotów pneumatycznych
  • Ręczna rozbiórka
  • Ręczne rozbicie dużych brył muru (jako oddzielna robota)
 • Rozdział II. Rozbiórka betonów i żelbetów
  • Rozbiórka
  • Rozbicie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu
  • Rozbiórka ław betonowych
  • Rozbicie brył betonowych i żelbetowych (po zwaleniu konstrukcji)
 • Rozdział III. Rozbiórka murów z odzyskiem cegły oraz wybieranie cegły z gruzowisk
  • Ręczna rozbiórka ścian i ścianek

Rozdział 09.

Roboty hydrotechniczne i śródlądowe

 • Rozdział I. Roboty ciesielskie przy budowlach hydrotechnicznych
  • Wykonanie stemplowań i rozbiórka
  • Wykonanie płyt (blatów) do deskowań
  • Deskowanie
  • Rusztowania robocze (typ lekki - obciążenie do 200kg)
  • Konstrukcje pod pomosty oraz pomosty do transportu betonu taczkami lub japonkami (typ średni - obciążenie do 1000kg)
  • Estakady na ramach i palach (typ ciężki - obciążenie powyżej 1000kg)
  • Powlekanie powierzchni deskowania środkami przeciw przyczepności betonu
 • Rozdział II. Roboty zbrojarskie
  • Przygotowanie stali zbrojeniowej
  • Przenoszenie stali zbrojeniowej
  • Ręczne cięcie i gięcie zbrojenia
  • Mechaniczne cięcie
  • Zgrzewanie zbrojenia
  • Montaż zbrojenia
  • Przygotowanie siatki zbrojeniowej
  • Montaż zbrojenia skarp i dna kanałów otwartych oraz zbiorników
 • Rozdział III. Roboty betonowe w budowlach hydrotechnicznych
  • Ręczne przesiewanie kruszywa
  • Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej
  • Przerzucanie mieszanki betonowej
  • Transport mieszanki betonowej taczkami, japonkami (wózkami dwukołowymi) i kolebami (wózkami torowymi)
  • Układanie mieszanki betonowej
  • Zabezpieczenie powierzchni betonu
  • Ręczne skucie betonu
  • Torkretowanie powierzchni betonowych i żelbetowych
  • Układanie betonu przy oblicowaniu kanałów odkrytych

Rozdział 12.

Budowa terenów zielonych

 • Rozdział I. Prace porządkowe i przygotowawcze
  • Powierzchniowe oczyszczenie terenu
  • Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów
  • Karczowanie drzew
  • Ścinanie drzew
  • Dołowanie materiału roślinnego
  • Wykonanie mieszanek do nawożenia gleby
  • Przesiewanie ziemi
 • Rozdział II. Kształtowanie terenu i uprawa gleby
  • Plantowanie i wyrównanie terenu
  • Modelowanie skarp
  • Rozrzucenie nawozów naturalnych
  • Ręczny wysiew nawozów mineralnych
  • Mechaniczny wysiew nawozów mineralnych
  • Rozrzucenie materiałów użyźniających w terenie płaskim i na skarpach
  • Przekopanie gleby zanieczyszczonej
  • Przekopanie gleby uprawnej bez wybierania perzu
  • Przekopanie gleby uprawnej z wybieraniem perzu
  • Przekopanie gleby uprawnej na głębokość od 20 do 25cm z nawozami naturalnymi
  • Grabienie spulchnionej gleby
  • Rozłożenie ziemi urodzajnej
  • Podorywka ciągnikiem
  • Orka ciągnikiem
  • Bronowanie ciągnikiem
 • Rozdział III. Zadrzewianie terenu
  • Kopanie dołów pod drzewa i krzewy
  • Kopanie rowów pod żywopłoty
  • Sadzenie drzew i krzewów w formie naturalnej bez bryły korzeniowej
  • Sadzenie drzew i krzewów w formie piennej bez bryły korzeniowej
  • Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową
  • Wykonanie misek przy drzewach i krzewach
  • Sadzenie żywopłotów
  • Wykonanie rowków przy żywopłotach
  • Sadzenie pnączy
  • Wykopanie dołu dla posadzenia starego drzewa
  • Odkopanie starego drzewa
  • Opakowanie bryły korzeniowej
  • Zdjęcie opakowania i posadzenie starego drzewa
  • Przesadzanie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na ciągniku Ursus C-0385
  • Przewożenie drzew przesadzarką Optima FV 1000
  • Owijanie pni starych drzew
 • Rozdział IV. Trawniki i kwietniki
  • Ręczny wysiew trawy
  • Przykrycie nasion traw
  • Ubicie obsianego terenu
  • Cięcie ręczne darni
  • Darniowanie
  • Wypełnienie ziemią powierzchni w kratach lub między pasami
  • Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietników dywanowych bez wymiany ziemi
  • Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietników dywanowych z wymianą ziemi
  • Przygotowanie partii skalnych
 • Rozdział V. Budowa dróg i placów w parkach oraz bieżni i boisk sportowych
  • Odcięcie brzegów koryta drogi, placu lub boiska
  • Wykonanie koryta drogi
  • Ręczne wyrównanie poboczy
  • Usypanie brzegów koryta drogi lub placu
  • Ułożenie warstw umocnienia drogi
  • Ułożenie nawierzchni dróg i placów
  • Spulchnienie łożyska drogi lub placu
  • Rozłożenie podsypki piaskowej
  • Ułożenie płyt chodnikowych
  • Ułożenie płyt łamanych
  • Ułożenie obrzeża dróg z płyt chodnikowych
  • Wypełnienie ziemią przerw między płytami oraz posianie trawy
  • Rozłożenie ziemi żyznej przy budowie boisk trawiastych
  • Ustawienie krawężników trawnikowych
  • Wyjęcie starych krawężników trawnikowych
  • Wykonanie studzienek chłonnych (drenażowych)
  • Wykonanie mieszanek materiałów do budowy nawierzchni
  • Przesiewanie żużla paleniskowego
  • Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg
 • Rozdział VI. Transport
  • Przemieszczanie roślin i akcesoriów ogrodniczych

Rozdział 13.

Konserwacja terenów zielonych

 • Rozdział I. Nawożenie gleby
  • Rozkruszenie i wymieszanie nawozów mineralnych
  • Ręczny wysiew nawozów mineralnych pylistych
  • Nawożenie nawozami płynnymi
  • Przykrycie rozsianych nawozów
 • Rozdział II. Roboty porządkowe
  • Zasypanie dołków
  • Rozplantowanie ziemi żyznej
  • Oczyszczenie
  • Obcinanie brzegów trawnika
  • Posypywanie piaskiem oblodzonych dróg i schodów
  • Zamiatanie dróg parkowych
 • Rozdział III. Trawniki
  • Przekopanie trawników
  • Zagrabienie trawników po przekopaniu
  • Modelowanie terenu pod siew trawy
  • Pielenie trawników
  • Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi
  • Koszenie kosą
  • Koszenie kosiarkami mechanicznymi
  • Wycięcie trawy sierpem
  • Zgrabienie skoszonej trawy
  • Wygrabienie liści
 • Rozdział IV. Kwietniki
  • Przygotowanie do obsadzania
  • Sadzenie
  • Pielenie
  • Przycięcie kwiatostanów i strzyżenie kwietników
  • Przycięcie krzewów róż
  • Wymiana ziemi
  • Sadzenie kwiatów
  • Podlewanie roślin konewką
  • Przykrycie i zdjęcie przykrycia z rabat bylinowych
  • Przykrycie i zdjęcie przykrycia z krzewów róż
 • Rozdział V. Drzewa i krzewy
  • Przycięcie krzewów
  • Cięcie żywopłotów
  • Zgrabienie odciętych pędów z żywopłotów
  • Przycięcie w pierwszych latach po posadzeniu
  • Prześwietlanie korony drzew
  • Odmładzanie krzewów
  • Odmładzanie żywopłotów
  • Karczowanie drzewek i krzewów
  • Sadzenie uzupełniające drzew i krzewów (bez bryły korzeniowej)
  • Zasypanie misek po podlaniu
  • Pale przy drzewach
  • Usuwanie odrostów drzew i krzewów
  • Obcinanie kwiatostanów bzów
  • Przekopanie i pielenie misek
  • Przekopanie i pielenie skupin
  • Odchwaszczenie żywopłotów
  • Zabezpieczenie drzew i krzewów
  • Okopcowanie krzewów i drzewek
 • Rozdział VI. Drogi parkowe
  • Wiosenne grabienie dróg
  • Gracowanie dróg
  • Ścięcie darni z płyt chodnikowych ułożonych z przerwami trawnikowymi
  • Reperacja
  • Wymiana krawężników gazonowych
 • Rozdział VII. Roboty różne
  • Zabezpieczenie zimowe basenów betonowych
  • Mycie ławek parkowych
  • Malowanie farbą olejną ławek parkowych
  • Remont ławek parkowych
  • Wykonanie kołków niwelacyjnych pali do płotków faszynowych
  • Przerabianie kompostów jednorocznych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3294 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s